_DJCLEAN_>

O nas...Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach jest jednostką, która powstała z dniem 1 stycznia 2021 roku z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.
Jako samorządowa instytucja kultury działa w oparciu o statut zatwierdzony przez organizatora - Wójta Gminy Piaski.

Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności służącej upowszechnianiu kultury, sztuki zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy na terenie Gminy Piaski. Centrum realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych ludności, głównie mieszkańców Gminy Piaski, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 
Do zadań Centrum w ramach upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictw
kulturowego należy:
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
 • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
 • promocja kultury, Gminy Piaski oraz regionu i lokalnych twórców kultury,
 • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
 • edukacja kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
 • współdziałanie ze szkołami, placówkami kulturalnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych środowisk lokalnych,
 • gromadzenie obiektów kultury materialnej i niematerialnej gminy i regionu,
 • udostępnianie zgromadzonych dóbr kultury materialnej i niematerialnej regionu i ich eksponowanie,
 • prowadzenie działalności dokumentacyjnej, fotograficznej i filmowej ważnych wydarzeń społeczno - kulturalnych, działań samorządu, uroczystości państwowych, gminnych tworząc archiwizację filmową tych wydarzeń,
 • prowadzenie impresariatu artystycznego, organizowanie imprez oraz usług w zakresie organizacji imprez zleconych.
Od 1 lutego 2019 roku, po odejściu na emeryturę dyrektora p. Jana Nawrota, stanowisko to pełni p. Sebastian Nowak.