_DJCLEAN_>

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.
• część dokumentów jest w formie skanów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
• może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
• dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości modyfikowane, aby spełniały wymogi
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące i z dysleksją nie korzystające z technologii asystujących:
- czytanie zaznaczonego tekstu
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
- czcionka dla dyslektyków
- strona w skali szarości
- zmiana wielkości odstępów między literami
- zmiana wielkości kursora
- automatyczne dostosowanie strony dla różnych ekranów (responsywność)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna
Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach, ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski.
Do budynku prowadzą trzy wejście, w tym dwa ze schodami, trzecie - wejście do sali widowiskowej, od strony dziedzińca umożliwia podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko sala widowiskowa. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W ośrodku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Powicki, p.powicki@gok.piaski-wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5719071. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach , ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski